ana sayfa    site haritası    iletişim

 
         Üye Girişi
  Bina Enerji Performansı
    Yeni BEP Yönetmeliği

 

   
 
Dernek TüzüğüTÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

DERNEK TÜZÜĞÜ 

 (25 Mart 2017)

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1

17 Aralık 1992 tarihinde TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ adı altında bir dernek kurulmuştur. Dernek Merkezi Ankara’dır.

Derneğin Amacı

Madde 2

Derneğin amacı, TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ mesleğini geliştirmek ve uluslar arası teknoloji ve örgütsel düzeye yükseltmektir. 

Bu amacın gerçekleşmesi için aşağıda özetlenen hedefler ve yöntemler doğrultusunda çalışmalar yapar.

a) Tesisat mühendisliğinin ve sektörün gelişmesinin yurt düzeyinde gerçekleşmesini sağlamak, bu sayede toplumumuzun ekonomik, ekolojik ve konfor sağlayan sıhhi tesisat, ısıtma, havalandırma, klima vb. mekanik tesisat sistemleri için doğru tasarım, uygulama ve malzeme kullanılmasını sağlamak, yurt sathına yayılmış tesisat mühendislerinin Derneğe üye olmasını temin etmek üzere çalışmalar yapmak,

b) Tesisat mühendisliği hizmetlerinin toplum içinde anlaşılması, toplumun bilinçlenmesi ve hizmete güvenilmesi için girişimlerde bulunmak, toplumun bu alandaki çıkarlarını korumak,

c) Tesisat sektörü ile özel ve kamu kuruluşları arasındaki ilişkileri düzenleyici esasları tespit etmek amacı ile araştırmalar yapmak, ileri teknoloji esaslarını ve standartlarını, yapım, üretim, işletme usul ve kurallarını ülkemiz koşullarına uyarlamak, ülkede yaymak ve yetkililere tavsiye ve önerilerde bulunmak,

d) Sektörün teknik gelişimi ve Derneğin ülke içinde ve uluslararası alanda tanıtılması için yazılı ve sözlü yayın yapmak, kütüphane, teknik bilgi ve iletişim merkezleri kurmak, seminer, konferans, panel, fuar, sergi ve gezi düzenlemek,

e) Meslek ve uzmanlık odaları, üniversiteler, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim ve uyum içinde Tesisat Mühendisliğinin gelişimi için iş birliği yapmak ve mesleki eğitimde ilgililere yardımcı olmak,

f) Kamu ve özel kuruluş işlerinde çıkacak tesisatla ilgili teknik ve mesleki anlaşmazlıklarda bilimsel ve teknik kurallara uygun bağımsız bilirkişilik, hakemlik, jürilik ve değerlendirme hizmetleri vermek,

g) Uluslararası teknik ve teknolojik gelişim ve buluşları; gelişmiş ülke mühendislik kuruluşları, dernek ve birlikleri, üniversiteleri ile işbirliği yaparak ülkemize aktarmak, eğitim, burs, staj olanakları için genç meslektaşlara olanak sağlamak,

h) Üyeler arasında dayanışma, bilgi, görgü ve teknik sorunlarda çözüm için araştırma ve koordinasyon sağlamak ve üyelerin sosyal gereksinimlerini karşılamak üzere gerekli çalışmalar yapmak, tesisler kurmak, 

i) Eser, proje ve yayınları maddi ve manevi ödüller vererek teşvik etmek,   

j) Tesisat sektöründe tasarım, danışmanlık, kontrolluk, imalat, taahhüt, montaj, servise alma, işletme hizmetlerinin, konularında uzman profesyonel mühendisler tarafından yapılması için çaba sarf etmek,

k) Tesisat sektörüne yönelik yasa, tüzük, yönetmelik, şartname, kararname, tip sözleşme vb. mevzuatın değiştirilmesi veya geliştirilmesi için hazırlık yapmak, görüş geliştirmek, önerilerde bulunmak, bunların gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak,

l) Tesisat sektörüne yurt içinde ve yurt dışında iş temini için tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak, yabancı dillerde broşürler bastırmak, yaymak, dış temsilciliklerimizin ve ilgili kuruluşların, dış ülke mesleki kuruluş ve üniversitelerin yardımını sağlamak,

m) Tesisat mühendisliği kuruluşlarının ve üyelerinin yurt dışında yapacağı işler için kamusal destek ve olanaklar sağlanması için çalışmalar yapmak,

n) Tesisat sektörünün iş olanaklarının geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması için gerekli girişimlerde bulunmak, kuruluşları kalıcı, üretici, verimli, modern yapılara dönüştürmek ve ülke kalkınmasına ve gelişimine katkıda bulunmak,

o) Gelişmiş ülkelerdeki örneklerinden esinlenerek Derneğin ve üyelerinin ulusal veya uluslararası mühendislik örgüt, enstitü, vb üyelik katılımlarını teşvik etmek,

p) Amacı konusunda düzenlenen yurt içi ve yurt dışı kongre, konferans, fuar, sergi gibi faaliyetlere ve diğer toplantılara katılmak, Türkiye’de aynı konularda Derneğin düzenlediği faaliyetlere uluslararası kuruluşlardan temsilci davet etmek. 


Derneğin Çalışma Esasları

Madde 3

Dernek, siyasetle uğraşmaz. Ancak, Anayasa ve kanunlar çerçevesinde mesleki hizmetleri ilgilendiren konularda katılımcı demokrasi ilkelerine uygun uzman mühendislik görüşünü kamuya duyurmak görevidir.

Madde 4

Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için üyelerin mesleki faaliyet alanına girmemek kaydıyla iktisadi işletmeler kurabilir, ticari ortaklıklara ortak olarak katılabilir, ortaklık kurabilir, elde ettiği gelirleri derneğe gelir kaydederek, amaçları doğrultusunda kullanabilir. Dernek, çalışma konularında vakıf kurabilir, kurulacak vakıflara üye olarak katılabilir, aynı konularda çalışma yapan derneklere maddi destekte bulunabilir. 

Tesisat Mühendisliğinin Çalışma Alanları

Madde 5

Tesisat mühendisliği; mekanik tesisat hizmetlerinde uzman, yapı teknolojisi, fonksiyonu, işletmesi ve enerji ekonomisinde deneyimli, yalıtım, ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, soğutma, gaz, buhar, kızgın su, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, mutfak, çamaşırhane, yüzme havuzu, yangın, bahçe sulama, hastane ve sağlık tesisleri, otomasyon, sıhhi tesisat vb. sistemlerin hepsinde veya bir bölümünde deneyim ve hizmetleri olan; mesleki çalışmasını bunların eğitim, tasarım, danışmanlık, üretim, satış, montaj, satın alma, uygulama, test, kontrol, kabul, servise alma, işletme, bakım ve onarım vb. hizmetlerinden birinde veya birkaçında sürdüren makina mühendislerinin görev yaptığı bir uzmanlık sahasıdır.

Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kuralları

Madde 6

Tesisat mühendisleri, mesleklerini uygularken, müşterilerinin yasalara uygun çıkarları yararına hareket etmek zorundadırlar. Görevlerini yerine getirirken, toplumun ve tüketicinin yararları ile mesleğin ve meslektaşların itibarını ve mevkiini üstün tutacak şekilde davranmak, kendilerini sürekli eğitmek ve geliştirmek zorundadırlar.

Üyeler, ayrıca Dernek Genel Kurulunca kabul edilmiş “Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kuralları”’na uymayı kabul ve taahhüt ederler. 

Dernek Üyeliği

Madde 7

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nin asıl üye ve onursal üye olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

Asıl Üye: 

Asıl üyelik için aşağıdaki koşullar aranır;

a) Devletçe verilmiş veya denkliği kabul edilmiş mühendislik mimarlık vb. teknik diplomasına sahip olmak, 

b) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği odalarından birisine kayıtlı olmak,

c) Lisans diploması sonrası tesisat mühendisliği alanlarının bir veya bir kaçında; makine mühendisleri için en az bir yıllık, diğer disiplinler için en az üç yıllık deneyim sahibi olmak, 

d) Medeni Kanununun öngördüğü “fiil ehliyetine” sahip olmak,

e) Dernek “Mesleki Davranış ve İş Ahlakı Kurallarına” uymayı imza atarak kabul etmiş bulunmak

f) Derneğe girmek istediğine dair, kendilerinden referans alınabilecek en az iki Dernek üyesinin adını da içeren, imzalı başvuru formu vermek.

Dernek Yönetim Kurulu makine mühendislerinin yazılı üyelik başvurusunu ve belgeleri gerekirse bir komisyon kanalı ile değerlendirdikten sonra en geç 30 gün içinde karara bağlar ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Üyeliği kabul edilmeyenlerin itirazı varsa kesin karar için durum Genel Kurula sunulur. Genel Kurulun kararı kesindir.

Yukarıdaki şartlara sahip olsalar bile, Dernekler Kanununun üyelik için aradığı koşulları taşımayanlar, Derneğe üye olamazlar.

Onursal Üye:

Mesleğe ve Derneğe önemli maddi ve/veya manevi katkıları olan kişiler Dernek Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun üçte iki oy yeter sayısı kararı ile Derneğe Onursal üye olarak kabul edilirler. Onursal üyelerin Dernek Organları ile ilgili seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu üyelerin aidat ödeme zorunluluğu yoktur.

Madde 8

Her üye yazılı bildirmek kaydı ile Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Kendi arzusu ile Dernekten ayrılmak isteyen üye, bunu yazılı olarak bildirmek ve kanun gereğince Dernekte üye olarak bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Aidat ödememe nedeni ile üyelikten ayrılanlar, geçmiş borçlarını ödemek kaydı ile yeniden Derneğe üyelik başvurusunda bulunabilirler.

Madde 9

Yıllık aidatını Haziran ayı sonuna kadar ödemeyen üyelere durum Temmuz ayında yazı ile hatırlatılır. Buna rağmen borcunu ödemeyen üyelere Eylül ayı sonunda imza karşılığı yeniden yazılı bildirimde bulunulur. Borcunu Aralık ayı sonuna kadar ödemeyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. 

Derneğin Zorunlu Organları

Madde 10

Derneğin zorunlu organları şunlardır; 

A- Genel Merkez Kuruluşu:

a)   Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu.

d) Onur Kurulu

B- Şube Kuruluşları:

a) Şube Genel Kurulu, 

b) Şube Yönetim Kurulu, 

c) Şube Denetim Kurulu.

Genel Kurul

Madde 11

a) Yılda bir defa Mart ayı içinde olağan,

b) Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü,

 toplanır.

Genel kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Genel Kurul toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz. Her asıl üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. 

Madde 12

Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi belirtilerek yazılı veya elektronik iletişim yoluyla toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. 

Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur. Bu durumda, üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Genel Kurul, Şube ve Temsilcilik bölgeleri içinde bulunanlar dahil tüm oy verme hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları asıl üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantıları, duyuruda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. 

Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

Yeterli sayı sağlanmış ise, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. 

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Yazmandan oluşan Divan Kurulu seçilir. 

Toplantının yönetimi Divan Kurulu Başkanına aittir. Yazman, toplantı tutanağını düzenler ve Başkan, Başkan Yardımcısı ile birlikte imzalarlar. 

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. 

Madde 13

Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

Madde 14

Genel Kurulun görevleri;

a) Divan Kurulunu seçmek,

b) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarını görüşmek ve Yönetim Kurulunu aklamak,

c) Gelecek yıllar için çalışma programı esaslarını tespit etmek,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,

f) Dernek tüzüğünü değiştirmek,

g) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcutların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

h) Komisyonlar tarafından hazırlanan raporları görüşmek ve karara bağlamak,

i) Sorunlu konularda son kararları vermek,

j) Derneğin federasyona katılması veya federasyondan ayrılmasına karar vermek,

k) Dernek şubelerinin açılmasını ve kapatılmasını kararlaştırmak,

l) Dernek üyeliği giriş aidatını ve yıllık aidatını belirlemek,

m) Mevzuatta veya Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

n) Derneğin feshine karar vermek.

Madde 15

Genel Kurulda kararlar, katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak onursal üyeliğe kabulde 2/3 oy yeter sayısı gereklidir. Seçimlerin gizli oyla yapılması esastır. Ancak Yönetim Kurulu seçimleri hariç diğer seçimler Genel Kurul kararı ile açık oyla yapılabilir.

Yönetim Kurulu

Madde 16

Yönetim Kurulu on üç üyeden oluşur. Genel Kurul bu maksatla on üç asıl ve on üç yedek üye seçer. Yönetim Kurulunun üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yapar. Dernek üyelerinin arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir. 

Madde 17

Yönetim Kurulu, Derneğin amacı ve tüzüğü ile Genel Kurulun kararlarına uygun çalışma yapar. Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için en az yedi üyenin toplantıya katılması gereklidir. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. 

Kurul en az ayda bir defa toplanır. Üç ay süre ile toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır. 

Madde 18

Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev dağılımı yapar. Bir başkan, başkanın öngördüğü sayıda başkan yardımcısı, sekreter ve sayman üye seçer. Derneği Başkan temsil eder. Başkan tarafından görevlendirilen Başkan Yardımcılarından birisi, Başkanın yokluğunda ona vekalet eder. Sekreter üye, Derneğin personelini ve yazışmalarını yönetir. Sayman üye, Derneğin mali işlerini yürütür. Mali konularda iki (Başkan veya Başkan Yardımcısı veya Sekreter den biri ile Sayman) üyenin müşterek imzaları gereklidir.

Madde 19

Yönetim Kurulu kararları tutanağa geçirilir ve toplantıda hazır bulunanlar tarafından imzalanır. 

Madde 20

Başkan gerekli gördüğü zamanlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. 

Madde 21

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek, 

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

c) Genel Kurul kararlarını uygulamak,

d) Onur Kurulu önerilerini değerlendirip karara bağlamak,

e) Gerekli gördüğü konularda komisyonlar kurmak, gerektiğinde ücreti karşılığında hizmet satın almak,

f) Dernek Çalışmalarında ücretli personel istihdam etmek ve yetkilerini belirlemek,

g) Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin listesini Genel Kurul sonuç bildirim formu ile Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirmek,

h) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak,

 ı)    Gerektiğinde, Dernek amaçları ile ilgisi bulunan konularda diğer dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlarla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturmak ve derneği temsile görevli kişi veya kişileri belirlemek.

 

Denetim Kurulu

Madde 22

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıl süre için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerin boşalması halinde sıra ile yedekler gelir. Asıl üyeler ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan seçerler. 

Madde 23

Denetim Kurulu, Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Şubeleri denetleme görev ve sorumluluğu Şube Denetim Kurullarına aittir. 

İç Denetim 

Madde  24

 Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kişi veya kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetçiler tarafından denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından altı ayı geçmeyen aralıklarla Derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşuna denetim yaptırabilir.     

Şubelerde iç denetim görev ve sorumluluğu Şube Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurullarına aittir.

Onur Kurulu

Madde 25

Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından, iki yıl süre için, Derneğin en az yirmi senelik mesleki tecrübesi olan üyeleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerin boşalması halinde sıra ile yedek üyeler gelir. Asıl üyeler ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan seçerler. 

Madde 26

Onur Kurulu, Yönetim Kurulu’nun istemi üzerine toplanır ve gündemdeki konuları görüşür.

Madde 27

Onur Kurulu’nun görevi, Dernek üyeleri hakkında olabilecek şikayetleri inceleyerek görüşünü ve önerisini yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletmektir. Bu görüş ve öneriler;

a) Şikayetin reddi, 

b) Üyeye yapılacak yazılı uyarı,

c) Bütün üyelere duyurulacak şekilde uyarı,

d) Üyelikten çıkarma,

 şeklinde olabilir.

Madde 28

Yönetim Kurulu doğrudan veya üyelerin yazılı başvurusu üzerine, Dernek tüzüğüne, mesleki davranış ve iş ahlakı kurallarına uymadığı veya mesleğin onuruna aykırı işlemde bulunduğu gerekçesiyle Dernek üyelerini Onur Kuruluna sevk eder. 

Onur Kurulu, konu ile ilgili gerekli gördüğü her türlü soruşturmayı yapar, kanıtları toplar ve şikayet edilen üyenin yazılı savunmasını alır. Üye on beş gün içinde yazılı savunmasını vermek zorundadır. Aksi takdirde Onur Kurulu kendi kararını verebilir. Bütün soruşturma ve delil toplama işlemleri gizlidir. Onur Kurulu yaptığı değerlendirme ve önerisini bir raporla karar alınmak üzere Yönetim Kuruluna aktarır. Yönetim Kurulu Onur Kurulunun önerisine uyabileceği gibi farklı bir karar da alabilir. Sonuç yazı ile ilgili üyeye bildirilir. Üyenin verilecek karara Genel Kurulda itiraz hakkı saklıdır. 

Şubeler

Madde 29

Dernek, Genel Kurul kararı ile şube açabilir ve kapatabilir.

Şube açılmasına karar verildiği takdirde, Yönetim Kurulunca beş kurucu üye görevlendirilir. Kurucu üyeler, Dernekler Kanununa göre gerekli yazılı başvuruyu şube açılacak yerin en yüksek mülki amirliğine yaparlar. 

Şube, Dernek Genel Kurulunun kararlarına göre Derneğin amacına uygun tarzda ve Dernek merkez yönetimine bağlı hizmet ve çalışma yapar. Şube, Derneğin üye olduğu uluslararası kuruluşlarla doğrudan ilişki kuramaz. 

Her Şubede; 

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kurulu,

oluşturulması zorunludur. 

Madde 30

a) Şube Genel Kurulu

Şubeye kayıtlı bütün üyelerden meydana gelir. Şube Genel Kurulunun görevleri, Dernek Genel Kuruluna ait görevlerin, şubenin çalışma sahası ile sınırlı kalmak kaydıyla aynıdır. Şube Genel Kurul toplantısı, şubeye kayıtlı üyelere yazılı veya elektronik iletişim yolu ile duyurulur. Şube Genel Kurulu, her yıl Ocak ayında toplanır. Çağrı ve toplantı usulü, Dernek Genel Kurulunda olduğu gibidir. 

b) Şube Yönetim Kurulu

İki yıl için Şube Genel Kurulunca seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu, kendi arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter üye, bir Sayman üye seçer. Şube Yönetim Kurulundan üyelik boşaldığında, yedek üyeler sıra ile Kurula katılır.

Şube Yönetim Kurulunun görevleri ve sorumluluğu, Dernek Yönetim Kuruluna ait görevlerin ve sorumluluğu, Şubenin çalışma sahası ile sınırlı kalmak kaydıyla aynıdır. 

Dernek Yönetim Kurulunun vereceği görevler ayrıca yerine getirilir. Şube Yönetim Kurulu, her yıl fiili gelir ve gider hesaplarını ve gelecek yıla ait bütçesini, Dernek Yönetim Kuruluna bildirerek onayını alır. 

c) Şube Denetim Kurulu

İki yıl için Şube Genel Kurulunca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeler ilk toplantıda kendi aralarından bir Başkan seçerler. Asıl üyelik boşaldığında, yedek üyeler sıra ile Kurula katılır. Şube Denetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu Şube çalışma sahası ile sınırlı kalmak kaydı ile Dernek Denetim Kurulu ile aynıdır. Denetleme sonuçları bir rapor halinde Şube Yönetim Kuruluna, Dernek Yönetim Kuruluna ve toplandığında Şube Genel Kuruluna sunulur.

Şubelerin Genel Merkez Genel Kurulunda Temsili

Madde 31

Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını Genel Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadır.           

Şubelere kayıtlı üyelerin tamamı, genel merkez genel kuruluna oy hakkı ile katılabilir.

Derneğin Yardımcı Organları

Madde 32

Yönetim Kuruluna yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki organlar oluşturulur; 

a) Danışma Kurulu,

b) Komisyonlar, Komiteler, Çalışma Grupları,

c) Temsilcilikler.

Danışma Kurulu

Madde 33

Danışma Kurulu, geçmiş dönemler Yönetim Kurulu üyeleri, mevcut Dernek Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları,  üyeleri, mevcut Şube Yönetim ve Şube Denetim Kurulu üyeleri ile mevcut Temsilcilerden ve toplantı gündemine göre Yönetim Kurulunun belirleyeceği üye ve diğer kişilerden oluşur. Danışma Kurulu, Başkanın yazılı çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Toplantı için çoğunluk şartı aranmaz. Yönetim Kurulu Başkanı, Danışma Kurulunun da başkanıdır. 

Danışma Kurulu, Derneğin amaçları ve tüzüğü doğrultusunda Yönetim Kuruluna yol gösterici değerlendirmeler yapar, öneriler geliştirir. Danışma Kurulu önerileri Yönetim Kurulu tarafından Dernek dergisinde bilgilendirme amacıyla yayınlanır.

Komisyonlar, Komiteler, Çalışma Grupları

Madde 34

Yönetim Kurulu’nun lüzum göreceği konularla ilgili olarak Yönetim Kurulunca Komisyonlar, Komiteler, Çalışma Grupları kurulabilir.

Komisyonlar, Komiteler ve Çalışma Gruplarının, görevlendirilmeleri ve çalışma yöntemleri Yönetim Kurulunca onaylanacak bir yönetmelikle belirlenir. Bu yapılar dernek adına görüş bildiremez. Bu yapıların hazırladığı raporları dernek görüşü olarak yayınlamak Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

Komisyon:

Yönetim Kurulu, derneği ilgilendiren özellikli konuların ve/veya görevlerin takibinin sürekli kılınması amacı ile dernek üyeleri arasından, konunun uzmanlarına görev vermesi ile komisyon kurabilir. Komisyonun ilk başkanı Yönetim Kurulu tarafından atanır. Komisyonların kurulması ve feshedilmesi Yönetim Kurulu kararınca yapılır.

Çalışma Grubu:

Yönetim Kurulu, derneği ilgilendiren özellikli bir konu için görüş oluşturma, teknik ve/veya idari inceleme yapma, rapor oluşturma vb. amaçlar ile dernek üyeleri arasından, konunun uzmanlarına görev vermesi ile Çalışma Grubu kurabilir. Çalışma Grubunun başkanı Yönetim Kurulu tarafından atanır. Çalışma grubu görevini yerine getirdikten ve sonuç raporu Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra geçerliliğini yitirir. 

Komite:

Dernek üyeleri, derneği ve üyelerini ilgilendiren konuları tartışmak, ortak görüş oluşturmak ya da bazı konu, ilişki ya da iş olanaklarını geliştirmek amacıyla bir araya gelebilir ve bir Komite kurma talebinde bulunabilir. Gönüllüler, ilgili yönetmelik içeriğine uygun olarak Komite yapısını ve amacını belirten, Komite kurma talebini Yönetim Kuruluna iletir. Komite, Yönetim Kurulunu bilgilendirmek amacıyla faaliyet raporları düzenler. Komitelerin kurulmasının onayı ve feshedilmesi Yönetim Kurulu kararınca yapılır.

Yönetim Kurulu hazırlanan raporlar ve önerileri en geç bir ay içerisinde değerlendirip kararını verir.

Temsilcilikler

Madde 35

Dernek, Yönetim Kurulunun kararı ile temsilcilik açabilir veya kapatabilir. Temsilcilik açılmasına karar verildiği takdirde, Yönetim Kurulunca uygun görülecek kişi veya kişiler temsilci olarak görevlendirilir. Temsilciler, Dernek merkezine bağlı olarak çalışırlar. Temsilciliklerin çalışmaları, Genel Kurul tarafından onaylanacak bir yönetmelik vasıtasıyla yürütülür. Temsilcilikler, Şube veya Dernek Genel Kurullarında ayrıca temsil edilemezler, üye olarak katılabilirler. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararı ile temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir. 

Mali Hükümler

Madde 36

Dernek gelirleri şunlardır;

a) Üyelerden alınacak aidatlar,

b) Bağışlar,

c) Dernekçe düzenlenecek balo, eğlence, piyango, müsamere, konser, yarışma, konferans, yayın, gezi ve benzeri faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

d) Dernek taşınır ve taşınmaz mallarından kira, işletme ve satış yolu ile elde edilecek gelirler,

e) İktisadi işletmelerden veya kurduğu ve ortak olduğu ticari ortaklıklardan sağladığı gelirler,

f) Dernekçe düzenlenen veya katılınmış olan ulusal veya uluslararası fuar ve sergilerden elde edilecek gelirler,

g) Faiz, fon vb. gelirler,

h) Danışmanlık, bilirkişilik, proje ortaklıkları ulusal ve uluslararası projeler vb. hizmetlerden elde edilecek gelirler.

Madde 37

Sağlanan gelirler, Dernek alındı belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Belgelerin saklama süresi, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Alındı Belgesi, Yönetim Kurulu kararı alınarak matbaada basılır. Aidat ve bağış dışında Derneğe yardım toplayacak kişileri Yönetim Kurulu bir kararla belirler ve bu kararlar en büyük mülki amirliğe de tescil ettirilir.

Üye olunacak yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara ödenecek aidat tutarları Dernek bütçesinden ödenir.

Madde 38

Dernek, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Derneğin demirbaş eşyası, mali işleri ve tesisleri Genel Kurulca onaylanacak bir yönetmeliğe uygun olarak yürütülür.


Madde 39

Şubenin her türlü gelirleri Derneğe aittir. Şubeler, yapacakları bütün tahsilatı Dernek hesabına yatırırlar. Giderleri, Dernek Genel Kurulunca kabul edilen şube bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır. Şube Yönetim Kurulu kendi bütçesine göre gerekli harcamalarda bulunur. Şube Yönetim Kurulu, kendi bütçesinin bölümleri arasında, bölümün yüzde onu oranında ve her bölümün maddeleri arasında bir oranla bağlı olmaksızın aktarma yapabilir. Her ay sonunda gider ve gelirler, birer çizelge biçiminde Dernek Yönetim Kuruluna bildirilir. 

Dernek Genel Kurulunca onaylanan Şube bütçelerinin gerçekleştirilmesinde, Dernek Yönetim 

Kurulu da sorumludur. Bu sorumluluktan dolayı Şube ile Dernek Yönetim Kurulları arasında görüş aykırılıkları ortaya çıktığında, bu uyuşmazlık Dernek Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurulu arasında yapılacak toplantılarda çözümlenir. Dernek Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurulu üyelerinin ortak toplantısında, çoğunluğun görüşleri doğrultusunda işlem yapılır. 

Şubeler vakıf ve fon kuramaz.

Bildiri, Beyanname ve Benzeri Yayınların Yapılması

Madde 40

Bildiri, beyanname ve benzeri yayınların yapılması Yönetim Kurulu Kararı üzerine Başkanın veya vekalet vereceği Başkan Yardımcısının imzası ile yapılır. 

Tüzüğün Değiştirilmesi

Madde 41

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, Dernek Yönetim Kurulunun bu hususu Genel Kurulda görüşmek üzere gündeme alması, bütün üyelere yazılı veya elektronik haberleşme kanallarıyla bildirmesi ile mümkündür. Genel Kurulda tüzük değişikliği görüşmelerine başlanabilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin üçte iki çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararı toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin kabul oyu ile alınır.

Borçlanma Usulleri

Madde 42

a) Herhangi bir yıl içinde Yönetim Kurulu’nun bankalardan, finans kurumlarından, diğer tüzel veya gerçek kişilerden alacağı borç miktarı, bir önceki yılın bilançosunda yer alan öz kaynakların %15’ini geçemez. Daha fazla borçlanma için Genel Kurul kararı esastır. 

b) Gayrimenkul alınması vb. için Genel Kurul tarafından karar alınmak ve üst sınır belirlenmek kaydıyla Genel Kurul sonrasındaki yıl içinde Yönetim Kurulu, belirtilen miktar kadar borçlanabilir. 

Derneğin Feshi

Madde 43

Dernek Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. 

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. 

Derneğin feshi halinde her türlü mal varlığı Türk Eğitim Vakfı’na devredilir. 

Diğer Hususlar

Madde 44

Bu tüzükte hakkında hüküm bulunmayan hallerde Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğindeki hükümler uygulanır.

Derneğin Kurucu Üyeleri 

Dernek kurucularının ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikamet adresleri ve uyrukları aşağıda gösterilmiştir.

1-Akdeniz Hiçsönmez Mak.Yük.Müh T.C. Hoşdere Cad. No.180/5

06550 Çankaya / ANKARA

2- Aziz İnaç Mak. Müh. T.C. Karlı Sok. No.4

06700 G.O.P. / ANKARA

3- A.Gaffar Donuk Mak. Müh. T.C. Menekşe Sok. No.18/9

Kızılay / ANKARA

4- M.Ali Sözmen Mak.Müh. T.C. Sümbül Sok. no.59

2. Levent / İSTANBUL

5- M.Bülent Özgür Mak.Yük.Müh. T.C. Cinnah Cad. Güneş Sok. No.25/5

Çankaya / ANKARA

6- Baycan Sunaç Mak.Yük.Müh. T.C. Sokullu Sok. No.12/9

Kadıköy / İSTANBUL

7- Bahri Türkmen Mak.Yük.Müh. T.C. Cinnah Cad. Güneş Sok. No.25/5

Çankaya / ANKARA

8- Bünyamin Ünlü Mak. Müh. T.C. Dr. Mediha Eldem Sok. No.38/13

Kızılay / ANKARA

9- M. Bülent Vural Mak. Müh. T.C. Ethem Efendi Cad. No.110

Erenköy / İSTANBUL

10- Celal Okutan Mak.Yük.Müh. T.C. Süleyman Nazif Sok. No.11/2

06550 Çankaya /  ANKARA

11- Ersin Gürdal Mak.Yük.Müh. T.C. Abide-i Hürriyet Cad. No.29/1

Şişli / İSTANBUL

12- O.Engin Kenber Mak.Yük.Müh. T.C. Aytar Sok. No.18/85

Levent / İSTANBUL

13- Fatma S.Çölaşan Mak.Yük.Müh. T.C. Uğur Mumcu  Sok. No.4/4

06700 G.O.P. / ANKARA

14- Gazanfer Uğural Mak.Yük.Müh. T.C. Koreşehitleri Cad. Mithat Uluünlü Sok. No.12 Zincirlikuyu / İSTANBUL

15- Hayri Yılmaz Mak. Müh. T.C. Mithatpaşa Cad. No.48/29

Kızılay / ANKARA 

16- Halim İman Mak. Müh. T.C. Tunus Cad. Güfte Sok. No.8/5

Kavaklıdere / ANKARA

17- İbrahim Biner Mak.Müh. T.C. Sedat Simavi Sok. No.48

Çankaya / ANKARA

18- Mahmut Gümüş Mak.Yük.Müh. T.C. Menekşe Sok. No.29/7

Yenişehir / ANKARA

19-Mustafa Özkayalar Mak.Müh. T.C. Uğur Mumcu Cad. No.88

06700 G.O.P. / ANKARA

20- Numan Şahin Mak.Müh. T.C. Ziyabey Cad. No.59

06520 Balgat / ANKARA

21- Ömer Kantaroğlu Mak.Yük. Müh. T.C. Tunus Cad. Güfte Sok. No.12/4

Kavaklıdere / ANKARA

22-Rüknettin Küçükçalı Mak.Yük.Müh. T.C. Barbaros Bulvarı No. 38/1

Beşiktaş – Balmumcu / İSTANBUL

23- C.Selçuk Bayer Mak.Müh. T.C. Ziyabey Cad. No.59

06520 Balgat / ANKARA

24- Serper Giray Mak. Müh. T.C. Birlik Sok. Akyıldız Sitesi C Blok No:26/3

1.Levent / İSTANBUL

25- Şinasi Çolak Mak.Yük.Müh. T.C. Nergiz Sok. No.10/15

Çankaya / ANKARA

26- Tevfik Reyhan Mak.Yük.Müh. T.C. Nergiz Sok. No.10/15

Çankaya / ANKARA

27-H.Türker Hızıroğlu Mak.Müh. T.C. G.M.K.Bulvarı No.39/13

Maltepe / ANKARA

28- H.Yavuz Alp Mak.Yük.Müh. T.C. Sedat Simavi Sok. No.44/7

06550 Çankaya/ ANKARA

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Birol KILKIŞ

Başkan     Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Eskişehir Yolu 20.Km.Bağlıca Kampüsü Etimesgut / ANKARA 

Sarven ÇİLİNGİROĞLU 

Başkan Yardımcısı Merkez Mah. Sağdıç Sok. No. 11Şişli / İSTANBUL 

Tamer ŞENYUVA

Başkan Yardımcısı  Sedat Simavi Sok. No:48 Çankaya / ANKARA 

Tuba Bingöl ALTIOK

Başkan Yardımcısı   Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sok Serhan Apt. No.3/2 Zincirlikuyu / İSTANBUL 

Kemal Gani BAYRAKTAR

Genel Sekreter   Altayçeşme Mah. Öz Sok. No. 19 K. 5  Maltepe  / İSTANBUL 

Birol EKER

Muhasip Üye Kızılırmak Mah. 53. Cad. 1450 Sok. No:9/50 Ulusoy Plaza Çukurambar / Ankara 

Kazım BECEREN

Üye   Karaağaç Cad. No. 116 Altınboynuz Plaza K. 6  Sütlüce / Beyoğlu / İSTANBUL 

Göksel DUYUM

Üye  Tomtom Mah. İstiklal Cad. No: 189 K. 2 D. 3 Beyoğlu / İSTANBUL 

Gökhan ÜNLÜ

Üye  Prof.Dr Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2818 Cad. 2816 Sok. No: 4   Çayyolu / ANKARA

Birol YAVUZ

Üye  AOSB 10000 Sokak No:30 Çiğli  / İZMİR

Haşim ALAN

Üye  Reşatbey Mah. Cumhuriyet Cad. Sevindik Apt. No: 23/2     Seyhan / ADANA 

Nermin Köroğlu IŞIN

Üye   Fulya Mah. Belen Sok. Kaya Apt No:2 D.3 Mecidiyeköy / İSTANBUL 

Kemal GÖKAY

Üye   Ahmet Taner Kışlalı Mah. Alacaatlı Cad. Hilmi Barkıs Park City 9/K        Çayyolu / ANKARA 

 

 


LookUs & Online Makale